Areál Envelopa

Hospodaření se srážkovou vodou z budovy PřF UP Olomouc, 17. listopadu 1192/12

Stavba je financována Evropskou unií ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy.
Číslo projektu: 5211000182
Číslo výzvy: NPŽP-NPO 10/2021 - NPŽP 1.5.E
Výzva: Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích a zajištění povodňové ochrany intravilánu - Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

Popis stavby:

Projekt řeší problematiku srážkových vod, které jsou v současné době svedeny do jednotného kanalizačního systému města Olomouce. Stávající řešení je z ekonomického pohledu a s ohledem na životní prostředí a environmentální politiku nevyhovující. Z ekonomického hlediska dojde ke snížení nákladů hrazených za vypouštění srážkových vod dle zákona o vodovodech a kanalizacích, z pohledu životního prostředí dojede ke zvýšení přirozené retence srážkových vod v předmětném území a současně dojde k udržitelnému rozvoji území.

Stavba spočívající v doplnění vsakovacích nádrží, podzemních vsakovacích zařízení a úpravou nebo doplněním kanalizačního systému včetně navazujících sadových úprav, viz. katastrální situační výkres.

Postup prací:

1. etapa – dokončení nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení (12. dubna 2024).

 • Přípravné práce – administrativní úkony
 • Zařízení staveniště
 • SO 01 Vsakovací nádrž, část SO 09 a SO 08 Stoka "A" - I. část
 • SO 02 Vsakovací nádrž, SO 03 Podzemní vsakovací zařízení, část SO 09, SO 08
 • Stoka "B1" a "B2" - II. část
 • Část SO 10 - doplňkové sadové úpravy

V rámci této etapy dojde k omezení pohybu osob v parku za objektem (směrem na ulici Šmeralova), staveniště bude oploceno. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti během pohybu v areálu. V rámci realizace bude na nějakou dobu uzavřen i zadní vstup (budeme předem informovat).

Předpokládaný termín dokončení 1. etapy je 9. října 2024.

2. etapa – dokončení nejpozději do 170 kalendářních dnů ode dne zahájení druhé etapy (den zahájení druhé etapy = následující pracovní den po protokolárním předání 1. etapy).

 • SO 04 a SO 05 Podzemní vsakovací zařízení, část SO 09, SO 08 Stoka "C1" a "C2" - III. část
 • SO 06 a SO 07 Podzemní vsakovací zařízení, část SO 09, SO 08 Stoka "D1" a "D2" - IV. část
 • Část SO 10 - Doplňkové sadové úpravy

V rámci této etapy dojde k omezení pohybu osob v parku před objektem (z ulice 17.listopadu), staveniště bude oploceno. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti během pohybu v areálu. V rámci realizace bude na nějakou dobu uzavřen i přední vstup (budeme předem informovat).

Předpokládaný termín dokončení 2. etapy je 28. března 2025.

3. etapa – dokončení nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení třetí etapy.

 • Dokončení díla - dokončovací práce, kolaudace, předání dokumentace skutečného provedení stavby

Předpokládaný termín dokončení díla je 27. května 2025.

Realizace - Generální opravy střechy budovy 17. listopadu 1192/12 – Envelopa

3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" – realizace v termínu 01. 04. 2020 – 30. 06. 2020

Ve středu 1. dubna 2020 by měla být podle smlouvy zahájena realizace třetí etapy generální opravy střechy budovy fakulty na třídě 17. listopadu, avšak kvůli preventivním opatřením souvisejícím s epidemií COVID-19 se může termín posunout. Zatím nepředpokládáme, že by se mohl oddálit i termín dokončení. Se zhotovitelem intenzivně jednáme a hledáme možná řešení, aby byl provoz fakulty touto investicí co nejméně narušen.

Na přelomu března a dubna budou prováděny přípravné práce. Podle posledních informací bude ve čtvrtek 2. 4. 2020 dopraven materiál, který na střechu fakulty vyzdvihne jeřáb. Kvůli tomu bude na nezbytně nutnou dobu uzavřen vstup do objektu z ulice Šmeralova.

Během opravy střechy lze očekávat zvýšenou hlučnost a prašnost. Se zhotovitelem budeme jednat o možnostech přerušení prací po nezbytně nutnou dobu, například když bude zasedat Akademický senát PřF UP či Vědecká rada. Úklid bude mít na starost správa budov – provozní úsek.

Ve shodném termínu, jako ve třetí etapě, budou prováděny stavební úpravy na jihovýchodní terase (směr ke kolejím). Doplněna tam bude nová nášlapná plocha v rozsahu daném dokumentací (pochozí plocha zachována) a podkladové vrstvy v místě demontovaných světlíků, kde bude vysazena rychle rostoucí zeleň. Tyto práce by měly být dokončeny do 30. 6. 2020.

V době provádění oprav bude zakázán přístup na jihovýchodní terasu, ochoz a terasu u velké zasedací místnosti.

4. etapa - terasa 6.NP (SZ) - blok "B" – realizace v termínu 15. 05. 2020 – 31. 08. 2020

V rámci poslední etapy je naplánována oprava na severozápadní terase ve směru k centru města. Vzhledem k očekávanému prodloužení letního semestru nejsme v tuto chvíli schopni stanovit časový harmonogram, v jakém budou tyto práce prováděny. V této etapě by měly být dokončeny veškeré práce včetně opravy sádrokartonových podhledů v místnostech 5.001, 5.002, 5.003, 5.004 a 5.007, které se nestihly v loňském roce kvůli pozdnímu nabytí účinnosti smlouvy. O termínech provedení prací budete informováni.

Úplné dokončení stavby

Do 30. 9. 2020 by měl zhotovitel předat dokumentaci skutečného provedení díla a průvodní dokumentace s dokladovou částí. V poslední fázi nepředpokládáme žádné hlučné práce a ani zvýšenou prašnost.

 

 


Soupis oprav a stavebních prací 2019

Generální oprava střechy budovy 17. listopadu 1192/12 - Envelopa
V letošním roce jsme již podruhé vypsali výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, souvisejících s opravou střechy v místě teras a pochozí atiky v 6.NP. První výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu neúčasti žádné realizační firmy. Termín realizace: 15. července 2019 do 30. září 2020. Plnění bylo rozděleno do několika etap.

1. etapa - terasa 6.NP (JV) - blok "B" - realizace v termínu 15. 07. 2019 - 30. 10. 2019
Součástí oprav jihovýchodní terasy je i demontáž stávajících světlíků, přičemž stavební práce v 5.NP budou ukončeny do 6. září 2019. Další stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (odstraněny světlíky, doplněna nová skladba střechy v místě světlíků, nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.) budou dokončeny do 30. října 2019. Bude také provedeno ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu a dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 1. etapy).

V případě, že nebudou práce v 1. etapě zahájeny do 15. července 2019 (např. z důvodu prodloužení předpokládaných lhůt zadávacího řízení, které předcházelo podpisu příslušné smlouvy o dílo, nebo z jiných objektivních důvodů), jsme oprávněni změnit rozsah prací takovým způsobem, aby byla zajištěna oprava střechy a zároveň nedošlo k narušení provozu objektu od 9. září 2019. Jedná se zejména o práce v 5.NP (doplnění a oprava akustického SDK stropu), které budou v takovém případě provedeny dodatečně ve 4. etapě.

2. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "C" - realizace v termínu 01. 10. 2019 - 31. 12. 2019
Do 31. prosince 2019 budou dokončeny stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), uskuteční se ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 2. etapy).

3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" - realizace v termínu 01. 04. 2020 - 30. 06. 2020
Do 30. června 2020
budou dokončeny stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), uskuteční se ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 3. etapy).

4. etapa - terasa 6.NP (SZ) - blok "B" - realizace v termínu 15. 05. 2020 - 31. 08. 2020
Do 31. srpna 2020 budou dokončeny stavební práce v 5.NP a další stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (odstraněny světlíky, doplněna nová skladba střechy v místě světlíků, nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), uskuteční se ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 4. etapy).

Úplné dokončení plnění
Do 30. září 2020
budou provedeny veškeré nezbytné zkoušky a bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a průvodní dokumentace s dokladovou částí.

Obnova systému detekce plynů na objektu 17. listopadu 1192/12 - Envelopa
Důvodem pro obnovu detekce plynů jsou technicky zastaralá zařízení. Dodávka nového systému bude v souladu s příslušnými normami a předpisy budovy týkající se především požárně bezpečnostního řešení stavby a vzduchotechniky. Nový systém bude detekovat určené plyny v chemických laboratořích a skladech, které jsou k tomu vyhrazeny.

Stávající čidla umístěná v jednotlivých skladech chemikálií v 1.PP a v laboratořích ve 3.NP budou nahrazena novými. Nově bude doplněna i kabeláž. Odpovědné osoby za chemické sklady a laboratoře budeme před samotnou realizací kontaktovat z důvodu zajištění koordinace. Plánek k nahlédnutí.

Obnova kamerového systému objektu 17. listopadu 1192/12 - Envelopa
V současné době je připravováno výběrové řízení na dodávku a montáž kamerového systému na hlavním objektu Přírodovědecké fakulty UP. Předpokládaný termín realizace je září - prosinec 2019, přičemž veškeré práce budou probíhat za běžného provozu fakulty. Vzhledem k opětovným krádežím kol, budou stávající kamery obnoveny a zejména v centrální části doplněny kvůli zajištění záznamů. Provoz kamerového systému bude splňovat požadavky ochranu osobních údajů (GDPR) a také požadavky, které jsou uvedeny v připravované normě UP.

Oprava podlahové krytiny objektu 17. listopadu 50a - SLO
V době od 3. července do 3. srpna 2019 byla provedena kompletní výměna podlahové krytiny na objektu 17. listopadu 50a.

Dodávku a montáž generátorů chlordioxidu pro objekt 17. listopadu 12 - Envelopa
V termínu od 8. do 19. července 2019 se uskutečnila instalace generátoru chlordioxidů. Osazením dávkovačů byla zajištěna dezinfekce teplé vody v potrubních rozvodech.

Přístupová zpevněná cesta pro pěší - Envelopa
V současné době je připravována Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu včetně inženýrské činnosti a projektová dokumentace pro provedení stavby pro zpevněnou pěší cestu. Předpokládaný termín realizace září - říjen 2019. Cesta propojí zadní vstup objektu umístěného v 1.NP nad vjezdem do podzemních garáží a chodník na ul. 17. listopadu. V souvislosti se stavební činností nepředpokládáme žádné omezení, které by souvisely s provozem objektu.

Zpevněná plocha PřF UP
V současné době je připravován projekt pro společné územní a stavební povolení na stavbu zpevněné manipulační plochy v areálu Envelopa Přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu. Součástí stavby bude i autonomní závorový systém, nevyžadující kabelové napojení NN ani slaboproudé, napájený pomocí solárního panelu. Předpokládané zahájení stavebních prací - září 2019, termín ukončení - prosinec 2019.

Rekonstrukce vodovodní přípojky - VLD
Důvodem pro rekonstrukci vodovodní přípojky jsou časté havárie. Stávající přípojka vody je navíc vedena pod pozemky areálu státního zastupitelství. Rekonstrukce pro objekt 17. listopadu 710/50 - VLD je řešena jejím přemístěním do nové trasy a odstraněním původní přípojky. V současné době je vybrán zhotovitel stavebních prací a čeká se na vydání územního souhlasu. O přesném termínu realizace budeme v předstihu informovat.

Výměna zámků a kování - Envelopa
Aktuálně je připravována výzva k podání cenových nabídek na výměnu přístupových zámků a kování. Stávající zámky jsou technicky zastaralá zařízení se zvýšenou poruchovostí. O přesném termínu realizace výměny budeme v předstihu informovat.

Upgrade WiFi – PřF UP
V rámci OPVV projektu „UP Olomouc – upgrade a doplnění WiFi IV. – PřF Envelopa“, který zajišťovalo CVT, bylo doplněno 32 ks aktivních prvků. Náročná realizace probíhá do 13. září 2019, proto může docházet  k výpadkům WiFi sítě.

Dále byly připraveny a zpracovány podklady pro výměnu starých stávajících AP na budově z r. 2008/2009, zároveň dojde k doplnění i nových AP, dle požadavků kateder. V současné době je prováděna výměna postupně pracovníky Správy budov. Na jednotlivých katedrách budeme provádět výměnu a doplnění postupně po ucelených úsecích – termín bude vždy domluven.

Soupis oprav a stavebních prací 2019

V letošním roce nás čeká několik náročných oprav a rekonstrukcí. Hlavní stavební práce budou spočívat v generální opravě střechy budovy na Envelopě. Práce je rozdělena na několik etap a rekonstrukce bude ukončena v r. 2020.

Pro zajištění požární chrany bude na Přírodovědecké fakultě UP obnoven systém detekce plynů. Technicky zastaralá zařízení budou nahrazena novými detektory.

V objektu SLO (17. listopadu 50a) proběhne výměna podlahové krytiny. Ve dnech 3. - 4. července 2019 bude objekt úplně uzavřen.

Na podzim dojde k modernizaci kamerového systému na hlavním objektu Přírodovědecké fakulty UP, což zlepší ochranu a zabezpečení objektu. Podrobné informace k opravám najdete zde.

Doplnění chlazení a výměna zkorodovaného potrubí

Cílem investiční akce je doplnit chybějící chlazení do pracoven na severozápadní straně budovy a zajistit tak zaměstnancům zejména v letních měsících tepelnou pohodu. Zařízení je standardně vybaveno tepelným čerpadlem s možností přitápění v zimním a přechodném období. V souvislosti s montáží klimatizace bude nutné provést i drobné stavební práce.

Součástí investiční akce je také výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku A a B. Při výstavbě budovy byly použity málo chemicky odolné pozinkované materiály na trasách odtahových potrubí, které jsou navzdory relativně krátké době používání na konci své životnosti. Proto je nezbytné provést po celé jejich trase výměnu a zvolit chemicky odolnější provedení. Stavební práce zahrnou výměny zkorodovaného pozinkovaného potrubí umístěného na střeše budovy, v instalačních šachtách a místnostech budovy na dilatačních celcích A a B. Celkově se výměna týká potrubí a ventilátorů. Ventilátory jsou umístěny na střeše budovy a jsou rovněž ve značně zkorodovaném stavu. Stavební zakázka je rozdělena do několika etap. Hlavní práce v rámci první a druhé etapa skončily letos v říjnu, další etapa naváže v lednu příštího roku.  

Důležité termíny

Doplnění chlazení

 • Chlazení 2. NP až 5. NP sekce A (1. etapa) do 30. 10. 2017
 • Úprava VZT 1. NP sekce C1, C2 (1. etapa) do 15. 9. 2017
 • Chlazení 6. NP sekce A a C1 (2. etapa) do 1. 12.2017
 • Chlazení 6. NP sekce C2 a 1.NP sekce A (3. etapa) do 1. 3. 2018
 • Úprava VZT 1. NP sekce A (3. etapa) do 1. 3. 2018
 • Chlazení 2. NP až 5. NP, sekce C1 a C2 (4. etapa) do 31. 8. 2018

Výměna zkorodovaného potrubí

 • Výměna zkorod. potrubí od digestoří v sekci A a B do 31. 8. 2017

Sekce A

Pracoviště: KGE, Studijní oddělení, MRS, KGG, OCH, KFC, KEF, KAG, Děkanát

Sekce B

Pracoviště: Centrální část (učebny, laboratoře, společné prostory)

Sekce C1 a C2

Pracoviště: Učebny 1.NP, AFC, ACH, KFC, OPT, KMI, KMA, Knihovna, SB, KCJ

Rámcový harmonogram stavby

Podrobný popis prací

Chlazení

Stavební práce se budou týkat přípravy prostupů pro rozvod technologií (potrubí) a kabelových žlabů. Ostatní práce budou dodávky, montáže zařízení klimatizace a souvisejících technologií.

Při montáži nové klimatizace, která bude probíhat za běžného provozu v objektu, dojde i k drobným stavebním pracím. Tyto stavební činnosti se budou týkat provedení prostupů mezi stěnami, uchycení konstrukcí a zařízení klimatizace ke stávající stavbě.

Technologické rozvody a klimatizační jednotky budou pevně uchyceny pod stropy. V 1.NP budou umístěny v podhledu a v dalších podlažích budou přiznané. Ve 2. až 6.NP budou technologické rozvody v celých délkách zakryté kabelovými žlaby.

Návrh klimatizace v předmětných prostorách vychází ze stavební dispozice a ze studie, které byla pro tuto budovu zpracována. V zásadě je KLM zařízení použito pro všechny prostory, kde jsou pro provoz nezbytné.

V návrhu je použit systém klimatizace s proměnným průtokem chladiva určený pro chlazení a vytápění s možností variabilního řízení vypařovací a kondenzační teploty. Proměnná teplota vypařování/kondenzace slouží k minimalizaci provozních nákladů a zvýšení sezónních účinností navrženého systému a v neposlední řadě v režimu chlazení pro komfortní zvýšení teploty vyfukovaného vzduchu při maximálním snížení odvlhčovacího výkonu.

Jedná se o zajištění tepelné pohody a především odvod tepelné zátěže v letním období. Venkovní kondenzační jednotky jsou umístěny na střeše objektu. Vnitřní výparníkové jednotky budou kazetové a budou umístěny v 1.NP v podhledu, v ostatních patrech budou přiznané - osazené pod stropní konstrukcí. Zařízení je standardně vybaveno tepelným čerpadlem s možností přitápění v zimním a přechodném období.

Provoz zařízení bude řízen autonomně vlastním řídicím systémem.

výměna distribučních prvků v kancelářích v 1.NP

V prostoru kanceláří v 1.NP budou aktuálně osazené talířové ventily vyměněny za přívodní stropní difuzory s nastavitelnou výfukovou štěrbinou. Difuzory budou umožňovat nastavení obrazu proudění tak, aby nedocházelo k obtěžování proudícím vzduchem.

doplnění ohřívačů

V 1.NP budou do vzduchotechnických potrubí, která zajišťují provětrání učeben, doplněny vodní dohřívače vzduchu. Jedná se o korekci teploty přívodního vzduchu na severozápadní a jihovýchodní straně budovy, přičemž realizace těchto dílčích opatření má za cíl komplexnější zajištění uživatelských potřeb a podstatné zlepšení vnitřního mikroklimatu budov

Výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku "A" a "B"

Výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku "A" a "B", a to z důvodu, že v době výstavby byly původně použity málo chemicky odolné pozinkované materiály na trasách odtahových potrubí. Ve vztahu ke stávajícímu provoznímu zatížení od laboratorně používaných chemikálií je nutné provést po celé jejich trase výměnu za chemicky odolnější provedení, neboť v současnosti jsou potrubí i přes relativně krátkou dobu používání již na konci své životnosti.

Stavební práce a dodávky sestávající se z realizace výměny zkorodovaného pozinkovaného potrubí umístěného na střeše budovy, v instalačních šachtách a místnostech na budově na dilatačních celcích "A" a "B". Celkově se výměna týká potrubí a ventilátorů. Ventilátory jsou umístěny na střeše budovy a jsou ve značně zkorodovaném stavu, proto je nutné zajistit i jejich výměnu, včetně uzpůsobení výfukových potrubí přes výfukové hlavice.

Blokové schéma chlazení - sekce A

Blokové schéma chlazení - sekce C1

Blokové schéma chlazení - sekce C2

Prezentace

Fotogalerie

Modernizace laboratoří fyziky 4.NP - Envelopa

Lepší podmínky pro provoz specializovaných fyzikálních přístrojů nabídnou díky plánované rekonstrukci čtyři fyzikální laboratoře ve 4. patře budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého na třídě 17. listopadu 1192/12. Náročná rekonstrukce bude zahájena v srpnu a skončí příští rok na jaře.

Základními prvky Modernizace laboratoří fyziky je vybudování nové vestavby v daných prostorách včetně dalších souvisejících stavebních úprav (i mimo prostory laboratoří), instalace technických a technologických systémů, instalace optických stolů a vytvoření podmínek pro instalaci laboratorního nábytku. Cílem je zajištění podmínek nezbytných pro provozování optických laserových systémů, vakuových a kryogenních aparatur a přístrojových zařízení pro materiálový a nanomateriálový výzkum.

Z prostor bude odstraněno stávající vybavení a nábytek, budou vybourány příčky včetně dveří, SDK zákryty, většina podlahových konstrukcí, keramické obklady a rovněž bude vybourána většina stávajících technických instalací včetně demontáže koncových prvků.

Následovat budou práce spojené především s prováděním nových konstrukčních vrstev podlah, osazení příček, dokončení veškerých povrchových úprav příček a předstěn, požárních ucpávek, SDK zákrytů a podhledů včetně dokončení prací mimo vlastní laboratoře (v atriu budovy ve všech podlažích, na terase a střeše objektu a v 1.PP).

Po dokončení veškerých instalací budou provedeny funkční zkoušky, komplexní vyzkoušení a revize na systémech vzduchotechniky, chlazení, vytápění, MaR, EPS apod.

Obnova systémů nouzového osvětlení

V současné době se koná veřejná soutěž na dodávku nových systémů nouzového osvětlení budov 17. listopadu 12 – hlavní budova a 17. listopadu 50a – SLO.

I. Obnova systému nouzového osvětlení na budově 17. listopadu 1192/12 – Envelopa

Současný systém nouzového je nefunkční a není zaručena požární bezpečnost objektu, proto bude plně nahrazen. U nového systému nouzového a bezpečnostního osvětlení se předpokládá dodávka centrálního bateriového systému, nových přisazených svítidel včetně vizualizace a dálkové správy systému. Dodávka nových svítidel, přezbrojení stávajících svítidel, doplnění nové technologie a oživení systému se bude provádět postupně po jednotlivých patrech, přičemž se předpokládá délka prací zhruba jeden týden na patro.

Termín realizace: 01/2018 – 03/2018.

II. Obnova nouzového osvětlení na budově 17. listopadu 1154/50a - SLO

V současné době je systém nouzového osvětlení realizován nouzovými moduly ve svítidlech hlavního osvětlení. Na základě poslední revize bylo zjištěno, že většina svítidel s nouzovým modulem není funkční a systém jako celek nevyhovuje požadavkům podle platných předpisů. Vyznačení směru úniku je realizováno směrovými tabulkami, které však v případě výpadku napájení nejsou viditelné, tudíž opět nevyhovují bezpečnostním předpisům.

Předběžný termín realizace: 16. 6. 2018 – 31. 8. 2018 v závislosti na domluvě s uživateli objektu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)