Areál Holice

Dopravní omezení v areálu Holice

Dopravní omezení v areálu Holice

Z důvodu dalšího postupu výstavby horkovodu dojde od 6. července 2023 k výraznému omezení dopravy a pakování v areálu Holice. Od tohoto dne bude platit zákaz vjezdu do části areálu v prostoru přiléhajícím k budovám 47, 53 a budovám VTP UP. Taktéž nebude umožněno parkování v této oblasti a na hlavní areálové komunikaci mezi vrátnicí a výdejnou Menzy z důvodu zachování průjezdnosti pro integrovaný záchranný systém a zásobování. Prostory stavby budou ohraničeny zábranami a bude zajištěn pěší průchod mezi budovami ve vytvořených koridorech.

Źádáme všechny zaměstnance, studenty a návštěvníky areálu, aby důsledně dbali dopravního značení v areálu, dodržovali zákaz vstupu na staveniště a dbali zvýšené opatrnosti. Dále upozorňujeme, že zhotovitel stavby bude využívat vjezd do areálu z ulice Technologická od VTP UP, proto z důvodu bezpečnosti a plynulosti dopravy využívejte vjezdy do areálu z ulice Šlechtitelů.

Ve spolupráci s investorem a zhotovitelem stavby horkovodu bude v posledním červnovém týdnu připraveno rozšířené odstavné parkoviště za vrátnicí s dostatečnou kapacitou pro všechna vozidla zaměstnanců areálu. Prosíme o přednostní využívání tohoto parkoviště. Předpoklad ukončení výstavby je přelom měsíce srpna a září. Situační snímek zde.

Dopravní omezení na ulici Šlechtitelů

Stávající dopravní omezení na ulici Šlechtitelů bude v měsíci srpnu rozšířeno z důvodu rekonstrukce asfaltového povrchu vozovky v úseku mezi křižovatkou s ulicí Holická po autobusovou točnu před holickým areálem. Jedná se o úsek v délce 760 metrů a práce budou probíhat za úplné uzavírky v termínu od 5. do 18. srpna 2023 s rozdělením na tři úseky. Podrobnější informace budou rozeslány hromadným e-mailem po ukončení jednání v této věci na Magistrátu města Olomouce. Předpokládáme, že v době realizace úseku před naším areálem bude využíván pouze vjezd od VÚRV směrem k budově F2.

V Olomouci-Holici byla dokončena rekonstrukce objektu číslo 47

Během října byl osazením nové audiovizuální techniky dokončen projekt rekonstrukce a přístavby přízemní části objektu č.47 v areálu Holice. Stavba samotná byla zkolaudována a od stavbařů předána již během srpna. Během podzimu pak probíhaly dokončovací práce na moderně pojatém interiérovém vybavení včetně vytvoření zázemí a odbytových prostor další pobočky populárního bistra FreshUP. To svou nabídkou i delším provozním režimem doplní a obohatí provoz holické menzy. Nové prostory přízemí budovy zvětšují kapacitu pro výuku, a svým pojetím s velkým podílem samostudijních boxů jsou první takto rekonstruovanou stavbou svého druhu na Univerzitě Palackého.  

Stavební práce se dotkly jak přízemní části stavby, tak venkovních zpevněných ploch, kde došlo k navázání nových vstupů na prodlouženou centrální zónu, která je hlavní páteřní spojkou mezi vstupem do areálu a objektem menzy, situovaným v zadní části areálu. Postupnou obnovou technických síti a komunikací v areálu se touto akcí zajistilo bezbariérové užívání dalšího staršího stavebního objektu. Nově byl totiž u budovy č.47 protažen výtah až do úrovně venkovního terénu, a technicky i provozně nevyhovující starou rampu tak bylo možno díky novému vstupu k výtahu v úrovni venkovního chodníku zcela zrušit. V jejím místě byla jižní fasáda nově půdorysně rozšířena o mohutně prosklené, kaskádově uspořádané pobytové a učební prostory, kdy díky vhodnému zabrání původních dlážděných chodníků došlo i přes nárůst vnitřních prostor pouze k minimální redukci zeleně. Půdorys jižní přístavby je totiž zalomen podle stávajících stromů -skupiny borovic, solitér jinanu dvoulaločného i skupina mohutných dubů byly plně zachovány, a nově tvoří přirozené propojení vnitřních pobytových prostor s autentickým přírodním prostředím areálu, která má pro mnohé uživatele i osobní a historickou hodnotu. Obdobně citlivě autoři konceptu ponížili plochy atria na úkor nově vzniklé chodby, kdy rekonstruované severní učebny i modernizovaná aula jsou díky tomuto propoji, lemovaného navíc studijními boxy, dosažitelné bez komplikovaného obcházení centrální nezastřešené části budovy. Atrium je nově obohaceno o vodní prvek zpříjemňující studijní i pracovní podmínky během teplejších obdobích roku, kdy uživatelé tradičně postrádají zdravě a přirozeně ochlazované prostory. V přízemí byl krom učeben nově otevřen i mikroskopický sál včetně laboratorní kuchyňky pro provoz nově pořízeného kryomikrotomu. Rozsáhlé prostory chodeb, výrazně odlišné od stísněných nevyhovujících koridorů původního uspořádání přízemí objektu, jsou nově celistvě lemované řadami šatních skříněk. Dále zde byl nově uplatněn koncept tzv. open-space učeben, kdy je část studijních prostor doplněna o volně přístupné prvky audiovizuální techniky, čímž dojde k zajištění zázemí pro provoz studentských pracovních skupin. Součástí nového stavebního konceptu byla dále centralizace hygienického zázemí, vč. výstavby WC pro imobilní osoby a nově vystavěné místnosti pro objektové servery. Elegantně laděný koncept volného průchozího prostoru těží z historického zastavění prostor na maximum díky atraktivním průhledům a rozsáhlému prosklení fasádních ploch, které jsou osazeny senzory řízeným elektronickým systémem předsazeného vnějšího stínění, doplněného v jižních učebnách o možnosti plnějšího zastínění systémem vnitřních rolet. Tímto konceptem je možno optimalizovat přehřívání i naopak dohřívání objektu v zimních měsících, současně se tak zajišťují optimální podmínky pro provoz moderní prezentační techniky. Zvýšení kvality pobytového prostředí je navíc dáno použitím nízkoteplotního podlahového vytápění a dnes již povinným osazením tzv. nuceného strojního větrání vzduchotechnickými a chladicími jednotkami s rekuperačními výměníky. Přírodovědnému zaměření fakulty odpovídá rozsáhlé použití přírodních prvků, jako jsou terasy, obklady stěn, vestavěný mobiliář i sedací nábytek z modřínového dřeva. Při stavbě byla použita a repasována původní vnitřní i venkovní sochařská díla dokládající význam objektu už v době jeho vzniku. 

Rekonstrukce v průběhu výstavby řešila nejednu technickou nesnázi: po problémech s neúnosným podložím a zpevňování základů došlo například rovněž na původně neplánovanou dílčí opravu střechy auly. Majoritní část nákladů, cca 89,3 milionu korun, pokryla fakultě dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.   Jedinečný koncept má za cíl mimo jiné i upoutat pozornost nových zájemců o studium a práci na Přírodovědecké fakultě a vhodně doplňuje veřejnou vybavenost i pro návštěvníky jak areálového parku, tak i nedalekého, teprve nedávno založeného holického lesa protkaného cyklostezkou, kterou město v současnosti plánuje realizovat rovněž v rámci areálu přilehlé ulici Šlechtitelů.

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – Holice – I. Etapa -prodloužení

První etapa rekonstrukce komunikací v holickém areálu byla završena na podzim 2019, nyní se pokračuje v přípravě stavebního dokončení hlavních příjezdových a přístupových komunikací v jihozápadním cípu okolo vrátnice. Během revitalizace již byly vyměněny nedostatečně kapacitní a dožilé trasy venkovních areálových sítí. Na letošní léto je pak plánováno zpevnění podkladních  vrstev komunikace včetně položení nových povrchů. Projekt pamatuje i na odvod srážkových vod z  komunikací, a to pomocí jejich vsakování do zemního valu.

Rekonstrukční práce budou během jarních a letních měsíců dokončeny i v prostoru mezi objekty č.47, 53 a novou přístavbou energocentra. Budou tam umístěna také další krytá stání pro jízdní kola. Po dohodě s technickým oddělením rektorátu vedení fakulty přistoupilo k zajištění doprojektování části komunikace vedoucí kolem staré vrátnice až po příjezdovou křižovatku u venkovních parkovišť při ulici Šlechtitelů. Opraví se tam horní vrstvy asfaltového povrchu venkovní křižovatky před a za vjezdovou branou do areálu, kde dopravní řešení naváže bezbariérovou úpravou dlážděného propojení kolem vrátnice k nástupní ploše pěší zóny mezi objektem č.47 a přístavbou energocentra.  Díky této investici bude zajištěn bezpečný provoz v oblasti hlavního vstupu do areálu pro chodce a cyklisty, a to už v novém akademickém roce 2020/2021, kdy bude otevřeno modernizované přízemí objektu č.47. Současně budou zámkovou dlažbou opraveny a nově odvodněny dožilé povrchy komunikací kolem střední a jižní části energocentra. Dělníci také zpevní přístupové cesty do modernizovaného skleníku při objektu č.53.

V létě pak bude zbourán objekt staré vrátnice a následně tam bude v souvislosti s opětovným zprovozněním hlavního vstupu přemístěna mobilní buňka ostrahy areálu. Přesný harmonogram postupu prací bude záviset na úspěšném výběru společností zajišťujících bezpečnou demolici budovy vrátnice a provedení opravy komunikací.

Prosíme uživatele areálu o trpělivost s dokončením hlučných a prašných stavebních prací a také o to, aby při pohybu v areálu dbali zvýšené pozornosti. V areálu se totiž pohybuje velké množství stavební mechanizace. Zároveň je nutné respektovat staveniště, jejichž plochu vymezuje oplocení.

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47

Projekt je zaměřený na vytvoření podmínek pro nové metody výuky včetně e-learningové výuky. Vedle klasických učeben vzniknou v objektu č. 47 modulární open space prostory i nové hygienické zázemí. Stavební úpravy se dotknou také atria, mikroskopického sálu či auly, která bude vybavena novým nábytkem i audiovizuální technikou. Zvýší se kapacita prostor pro výuku ze stávajících zhruba 240 na 350 studentů, ale především se výrazně zlepší kvalita pobytového prostředí. Ke stávajícímu objektu bude doplněna prosklená přístavba. Začleněna bude do okolní zeleně, která bude symbolizovat otevřenost vysokoškolského prostředí. Venkovní plochy u vstupu bezbariérově přejdou v rozšířenou areálovou pěší zónu, která pozitivně změní tvář areálu a bezpečnost jeho uživatelů.

Na projekt získala fakulta dotaci 89,3 milionu korun. Stavební práce jsou aktuálně v plném proudu, rovněž je již vybrán dodavatel interiérového vybavení, který se zde podílí i na dodávce pro další bistro úspěšného univerzitního formátu FreshUP. V současné době má tato stavba provedeny části venkovních zpevněných přístupových ploch včetně tří nových stání pro imobilní osoby. Ty tak plynule navazují na rekonstruovaný výtah, do kterého se nastupuje bezbariérově z nového bočního vstupu. Stavba jako celek je aktuálně po dokončení konstrukčních systémů prosklených fasádních prvků a rekonstrukce atria, postupuje se kompletačními pracemi na akustických podhledech a koncových prvcích technického zařízení budovy.

Kolaudace stavby s již nastavenými systémy vnitřních instalací a vybavené nábytkem vč. bistra je vzhledem ke zpomalení celého hospodářství odhadována na závěr srpna 2020, i když z většiny bude stavba dokončena už v květnu. Rozšířené a zmodernizované prostory přízemí včetně zprovoznění nových interaktivních prvků interiérového vybavení začnou studenti naplno využívat v zimním semestru akademického roku 2020/2021.

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – Holice – I. etapa

První etapa stavby probíhající od května 2017 bude ukončena a předána do konce října 2019. Cílem je učinit další krok v revitalizaci areálu, během které se zásadně změní funkční uspořádání veřejných prostranství ve prospěch pěších. Rekonstrukce se týká celé hlavní ulice od budovy číslo 47 až za menzu, komunikace k Vědeckotechnickému parku a dalších přilehlých silnic a chodníků. Dochází k výměně a doplnění inženýrských sítí, z nichž některé jsou už v havarijním stavu, komplexní rekonstrukci komunikací, chodníků a zpevněných ploch.

Hlavní areálová komunikace se postupně mění v pěší zónu s vloženými prvky náměstí. Původně uvažovaný provoz automobilů by měl být nově směřován od vrátnice podél objektu číslo 47 severním směrem, kde jsou navržena nová parkovací stání pro automobily. Díky rozšíření vstupních zpevněných ploch modernizovaného přízemí objektu číslo 47 navazujících plynule na I. etapu, na který se podařilo získat výraznou finanční dotaci, bude ve výsledku provoz vozidel od vzniklé centrální pěší zóny ještě více odkloněn a směřován přilehlými bočními komunikacemi.

Veškeré komunikace a plochy získávají nové osvětlení. Přibudou kontejnerová stání, přístřešky a rozšířené kapacity stojanů na jízdní kola, venkovní lavičky, stoly, odpadkové koše a jednotně koncipovaný informační systém. Prostor doplní nová zeleň a budou provedeny i drobné stavební přípravy k zázemí pro konání společných akcí. Akce kromě výměny dožilých venkovních sítí zajistí rovněž optimalizované stavební napojení na další investice, včetně synergického propojení s oběma velkými holickými projekty OP VVV.

Ve snaze minimalizovat dopady na provoz areálu je stavba rozdělena na etapy. Původně uvažovaný termín dokončení v září 2018 bylo nutné kvůli technickým obtížím zejména s prostorovými úpravami tras kabelovodů, prohloubením sanačních vrstev pod rekonstruovanými komunikacemi i kvůli potřebě vzájemné koordinace prováděných prací, a to včetně zajištění náhradní výsadby a všech současně realizovaných staveb v areálu PřF UP v Olomouci-Holici, přenastavit až ke konečnému závazku stavařů předat zkolaudovanou stavbu zrekonstruovaných areálových komunikací do užívání koncem října 2019. Při provádění stavby je nezbytné dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu a dodržovat veškeré příslušné předpisy.

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47

Projekt je zaměřený na vytvoření podmínek pro nové metody výuky včetně e-learningové výuky. Vedle klasických učeben vzniknou modulární open space prostory i nové hygienické zázemí. Stavební úpravy se dotknou také atria, mikroskopického sálu či auly, v níž vznikne částečná elevace a bude vybavena novým nábytkem i technikou. Zvýší se nejen kapacita prostor pro výuku ze stávajících zhruba 240 na 350 studentů, ale především se výrazně zlepší kvalita pobytového prostředí. Ke stávajícímu objektu bude doplněna prosklená přístavba začleněná do okolní zeleně, která bude symbolizovat otevřenost vysokoškolského prostředí. Venkovní plochy vstupů nově bezbariérově přejdou v rozšířenou areálovou pěší zónu, která výrazným způsobem změní tvář a bezpečnost uživatelů areálu.

Na projekt získala fakulta dotaci zhruba 89,3 milionu korun. Stavební práce běží, vybrán je i dodavatel interiérového vybavení, který se zde podílí i na dodávce pro další bistro úspěšného univerzitního formátu FreshUP. V současné době má stavba provedeny části venkovních zpevněných přístupových ploch včetně 3 nových stání pro imobilní osoby. Ty plynule navazují na komplexně rekonstruovaný výtah, kde je bezbariérový přístup z nového bočního vstupu. Stavba jako celek je aktuálně po dokončení technologicky náročných půdorysných rozšíření včetně rekonstruovaného technického suterénu a navazuje se prováděním konstrukčních systémů prosklených fasádních prvků.

Nadále probíhá rekonstrukce atria za souběžného dokončování rozšířených sanačních opatření na původních nosných konstrukcích a výplňových skladbách stěn a podlah, jejichž stav po úplném odhalení kostry budovy ukázal na velmi špatnou kvalitu původního provedení z 60. a 70. let minulého století. Z důvodu optimalizace postupu stavebních prací a v návaznosti na další stavby v areálu se aktuálně uvažuje o dokončení stavby během březnových měsíců roku 2020. Kolaudace stavby se zaregulovanými systémy vnitřních instalací a s osazením nábytku nezbytného pro vydání kladných stanovisek dotčených orgánů účastných při kolaudaci by měla proběhnout během května 2020. Rozšířené a zmodernizované prostory přízemí včetně zprovoznění nových interaktivních prvků interiérového vybavení začnou studenti naplno využívat v zimním semestru akademického roku 2020/2021.

V návaznosti na provádění této a dalších staveb v areálu dojde v souladu s uplatňovanou univerzitní strategií obnovy dožilých sítí a historicky nedokončených areálových komunikací k reprofilaci průjezdného profilu kolem objektu areálové vrátnice jak vůči rozšířenému přízemí objektu číslo 47, tak vůči vznikající přístavbě energocentra s datovým sálem, čímž bude dokončena jedna další důležitá stavební etapa celého kampusu.

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP

Projekt řeší upgrade stavební infrastruktury suterénu objektu 53 a k budově přilehlého skleníku pro účely praktické a projektové výuky v oblastech biologie a chemie (Bc. a Mgr. program biochemie). Nový skleník bude mít vyšší konstrukci a všechny podmínky pro řízené pěstování rostlin, které odpovídají současným trendům. Studenti získají nové šatny, toalety a pobytovou místnost. V rámci projektu vznikne i nová pedologická laboratoř, kterou budou využívat studenti vznikajícího oboru fytopatologie a studenti ekologie.

Dotace z OP VVV činí 58,3 milionu korun. Stavba bude zahájena v jarních měsících roku 2017.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)