Areál Envelopa

Doplnění chlazení a výměna zkorodovaného potrubí

Cílem investiční akce je doplnit chybějící chlazení do pracoven na severozápadní straně budovy a zajistit tak zaměstnancům zejména v letních měsících tepelnou pohodu. Zařízení je standardně vybaveno tepelným čerpadlem s možností přitápění v zimním a přechodném období. V souvislosti s montáží klimatizace bude nutné provést i drobné stavební práce.

Součástí investiční akce je také výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku A a B. Při výstavbě budovy byly použity málo chemicky odolné pozinkované materiály na trasách odtahových potrubí, které jsou navzdory relativně krátké době používání na konci své životnosti. Proto je nezbytné provést po celé jejich trase výměnu a zvolit chemicky odolnější provedení. Stavební práce zahrnou výměny zkorodovaného pozinkovaného potrubí umístěného na střeše budovy, v instalačních šachtách a místnostech budovy na dilatačních celcích A a B. Celkově se výměna týká potrubí a ventilátorů. Ventilátory jsou umístěny na střeše budovy a jsou rovněž ve značně zkorodovaném stavu. Stavební zakázka je rozdělena do několika etap. Hlavní práce v rámci první a druhé etapa skončily letos v říjnu, další etapa naváže v lednu příštího roku.  

Důležité termíny

Doplnění chlazení

  • Chlazení 2. NP až 5. NP sekce A (1. etapa) do 30. 10. 2017
  • Úprava VZT 1. NP sekce C1, C2 (1. etapa) do 15. 9. 2017
  • Chlazení 6. NP sekce A a C1 (2. etapa) do 1. 12.2017
  • Chlazení 6. NP sekce C2 a 1.NP sekce A (3. etapa) do 1. 3. 2018
  • Úprava VZT 1. NP sekce A (3. etapa) do 1. 3. 2018
  • Chlazení 2. NP až 5. NP, sekce C1 a C2 (4. etapa) do 31. 8. 2018

Výměna zkorodovaného potrubí

  • Výměna zkorod. potrubí od digestoří v sekci A a B do 31. 8. 2017

Sekce A

Pracoviště: KGE, Studijní oddělení, MRS, KGG, OCH, KFC, KEF, KAG, Děkanát

Sekce B

Pracoviště: Centrální část (učebny, laboratoře, společné prostory)

Sekce C1 a C2

Pracoviště: Učebny 1.NP, AFC, ACH, KFC, OPT, KMI, KMA, Knihovna, SB, KCJ

Rámcový harmonogram stavby

Podrobný popis prací

Chlazení

Stavební práce se budou týkat přípravy prostupů pro rozvod technologií (potrubí) a kabelových žlabů. Ostatní práce budou dodávky, montáže zařízení klimatizace a souvisejících technologií.

Při montáži nové klimatizace, která bude probíhat za běžného provozu v objektu, dojde i k drobným stavebním pracím. Tyto stavební činnosti se budou týkat provedení prostupů mezi stěnami, uchycení konstrukcí a zařízení klimatizace ke stávající stavbě.

Technologické rozvody a klimatizační jednotky budou pevně uchyceny pod stropy. V 1.NP budou umístěny v podhledu a v dalších podlažích budou přiznané. Ve 2. až 6.NP budou technologické rozvody v celých délkách zakryté kabelovými žlaby.

Návrh klimatizace v předmětných prostorách vychází ze stavební dispozice a ze studie, které byla pro tuto budovu zpracována. V zásadě je KLM zařízení použito pro všechny prostory, kde jsou pro provoz nezbytné.

V návrhu je použit systém klimatizace s proměnným průtokem chladiva určený pro chlazení a vytápění s možností variabilního řízení vypařovací a kondenzační teploty. Proměnná teplota vypařování/kondenzace slouží k minimalizaci provozních nákladů a zvýšení sezónních účinností navrženého systému a v neposlední řadě v režimu chlazení pro komfortní zvýšení teploty vyfukovaného vzduchu při maximálním snížení odvlhčovacího výkonu.

Jedná se o zajištění tepelné pohody a především odvod tepelné zátěže v letním období. Venkovní kondenzační jednotky jsou umístěny na střeše objektu. Vnitřní výparníkové jednotky budou kazetové a budou umístěny v 1.NP v podhledu, v ostatních patrech budou přiznané - osazené pod stropní konstrukcí. Zařízení je standardně vybaveno tepelným čerpadlem s možností přitápění v zimním a přechodném období.

Provoz zařízení bude řízen autonomně vlastním řídicím systémem.

výměna distribučních prvků v kancelářích v 1.NP

V prostoru kanceláří v 1.NP budou aktuálně osazené talířové ventily vyměněny za přívodní stropní difuzory s nastavitelnou výfukovou štěrbinou. Difuzory budou umožňovat nastavení obrazu proudění tak, aby nedocházelo k obtěžování proudícím vzduchem.

doplnění ohřívačů

V 1.NP budou do vzduchotechnických potrubí, která zajišťují provětrání učeben, doplněny vodní dohřívače vzduchu. Jedná se o korekci teploty přívodního vzduchu na severozápadní a jihovýchodní straně budovy, přičemž realizace těchto dílčích opatření má za cíl komplexnější zajištění uživatelských potřeb a podstatné zlepšení vnitřního mikroklimatu budov

Výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku "A" a "B"

Výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku "A" a "B", a to z důvodu, že v době výstavby byly původně použity málo chemicky odolné pozinkované materiály na trasách odtahových potrubí. Ve vztahu ke stávajícímu provoznímu zatížení od laboratorně používaných chemikálií je nutné provést po celé jejich trase výměnu za chemicky odolnější provedení, neboť v současnosti jsou potrubí i přes relativně krátkou dobu používání již na konci své životnosti.

Stavební práce a dodávky sestávající se z realizace výměny zkorodovaného pozinkovaného potrubí umístěného na střeše budovy, v instalačních šachtách a místnostech na budově na dilatačních celcích "A" a "B". Celkově se výměna týká potrubí a ventilátorů. Ventilátory jsou umístěny na střeše budovy a jsou ve značně zkorodovaném stavu, proto je nutné zajistit i jejich výměnu, včetně uzpůsobení výfukových potrubí přes výfukové hlavice.

Blokové schéma chlazení - sekce A

Blokové schéma chlazení - sekce C1

Blokové schéma chlazení - sekce C2

Prezentace

Fotogalerie

Modernizace laboratoří fyziky 4.NP - Envelopa

Lepší podmínky pro provoz specializovaných fyzikálních přístrojů nabídnou díky plánované rekonstrukci čtyři fyzikální laboratoře ve 4. patře budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého na třídě 17. listopadu 1192/12. Náročná rekonstrukce bude zahájena v srpnu a skončí příští rok na jaře.

Základními prvky Modernizace laboratoří fyziky je vybudování nové vestavby v daných prostorách včetně dalších souvisejících stavebních úprav (i mimo prostory laboratoří), instalace technických a technologických systémů, instalace optických stolů a vytvoření podmínek pro instalaci laboratorního nábytku. Cílem je zajištění podmínek nezbytných pro provozování optických laserových systémů, vakuových a kryogenních aparatur a přístrojových zařízení pro materiálový a nanomateriálový výzkum.

Z prostor bude odstraněno stávající vybavení a nábytek, budou vybourány příčky včetně dveří, SDK zákryty, většina podlahových konstrukcí, keramické obklady a rovněž bude vybourána většina stávajících technických instalací včetně demontáže koncových prvků.

Následovat budou práce spojené především s prováděním nových konstrukčních vrstev podlah, osazení příček, dokončení veškerých povrchových úprav příček a předstěn, požárních ucpávek, SDK zákrytů a podhledů včetně dokončení prací mimo vlastní laboratoře (v atriu budovy ve všech podlažích, na terase a střeše objektu a v 1.PP).

Po dokončení veškerých instalací budou provedeny funkční zkoušky, komplexní vyzkoušení a revize na systémech vzduchotechniky, chlazení, vytápění, MaR, EPS apod.

Obnova systémů nouzového osvětlení

V současné době se koná veřejná soutěž na dodávku nových systémů nouzového osvětlení budov 17. listopadu 12 – hlavní budova a 17. listopadu 50a – SLO.

I. Obnova systému nouzového osvětlení na budově 17. listopadu 1192/12 – Envelopa

Současný systém nouzového je nefunkční a není zaručena požární bezpečnost objektu, proto bude plně nahrazen. U nového systému nouzového a bezpečnostního osvětlení se předpokládá dodávka centrálního bateriového systému, nových přisazených svítidel včetně vizualizace a dálkové správy systému. Dodávka nových svítidel, přezbrojení stávajících svítidel, doplnění nové technologie a oživení systému se bude provádět postupně po jednotlivých patrech, přičemž se předpokládá délka prací zhruba jeden týden na patro.

Termín realizace: 01/2018 – 03/2018.

II. Obnova nouzového osvětlení na budově 17. listopadu 1154/50a - SLO

V současné době je systém nouzového osvětlení realizován nouzovými moduly ve svítidlech hlavního osvětlení. Na základě poslední revize bylo zjištěno, že většina svítidel s nouzovým modulem není funkční a systém jako celek nevyhovuje požadavkům podle platných předpisů. Vyznačení směru úniku je realizováno směrovými tabulkami, které však v případě výpadku napájení nejsou viditelné, tudíž opět nevyhovují bezpečnostním předpisům.

Předběžný termín realizace: 16. 6. 2018 – 31. 8. 2018 v závislosti na domluvě s uživateli objektu.