Areál Holice

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – Holice – I. etapa

První etapa stavby se uskuteční od května 2017 do září 2018. Cílem je učinit další krok v revitalizaci areálu, během nějž se zásadně změní funkční uspořádání veřejných prostranství ve prospěch pěších. Rekonstrukce se týká celé hlavní ulice od budovy číslo 47 až za menzu, komunikace k Vědeckotechnickému parku a dalších přilehlých silnic a chodníků. Dojde k výměně a doplnění inženýrských sítí, z nichž některé jsou už v havarijním stavu, komplexní rekonstrukci komunikací, chodníků a zpevněných ploch. Hlavní areálová komunikace se promění v pěší zónu s vloženými prvky náměstí, automobilový provoz bude směřován od vrátnice podél objektu č. 47 severním směrem, kde jsou navržena nová parkovací stání pro automobily. Veškeré komunikace a plochy získají nové osvětlení. Přibydou kontejnerová stání, přístřešky a stojany pro kola, lavičky, stoly, odpadkové koše a informační systém. Prostor doplní nová zeleň a vznikne zázemí pro konání společných akcí.

Ve snaze minimalizovat dopady na provoz areálu je stavba rozdělena na etapy. Při provádění stavby je nezbytné dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu a dodržovat veškeré příslušné předpisy.

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47

Projekt je zaměřený na vytvoření podmínek pro nové metody výuky včetně e-learningové výuky. Vedle klasických učeben vzniknou modulární open space prostory i nové hygienické zázemí. Stavební úpravy se dotknou také atria, mikroskopického sálu či auly, v níž vznikne částečná elevace a bude vybavena novým nábytkem i technikou. Zvýší se kapacita prostor pro výuku ze stávajících zhruba 240 na 350 studentů, ale především se výrazně zlepší kvalita pobytového prostředí. Ke stávajícímu objektu bude doplněna prosklená přístavba začleněná do okolní zeleně, která bude symbolizovat otevřenost vysokoškolského prostředí.

Na projekt získala fakulta dotaci zhruba 89,3 milionu korun. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci a přípravě výběrových řízení, samotná stavba bude zahájena na jaře 2018. Modernizované prostory začnou studenti naplno využívat na podzim roku 2019.

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP

Projekt řeší upgrade stavební infrastruktury suterénu objektu 53 a k budově přilehlého skleníku pro účely praktické a projektové výuky v oblastech biologie a chemie (Bc. a Mgr. program biochemie). Nový skleník bude mít vyšší konstrukci a všechny podmínky pro řízené pěstování rostlin, které odpovídají současným trendům. Studenti získají nové šatny, toalety a pobytovou místnost. V rámci projektu vznikne i nová pedologická laboratoř, kterou budou využívat studenti vznikajícího oboru fytopatologie a studenti ekologie.

Dotace z OP VVV činí 58,3 milionu korun. Stavba bude zahájena v jarních měsících roku 2017.